ام اس بی موزیک
دانلود آهنگ امیر رادان به نام میم نون مشاهده کامل تصویر

دانلود آهنگ امیر رادان
میم نون

Download Music Amir Radan
Mim Noon

ترانه سرا: امیر رادان

آهنگساز: امیر رادان

تنظیم کننده: اولیکس بیت

تعداد بازدید: 27

متن آهنگ امیر رادان - میم نون

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﻫﺮ آدﻣﻰ ﺧﻮدﺷﻪ
اﻳﻦ آﻫﻨﮕﻮ واﺳﻪ ﺧﻮدم ﺧﻮﻧﺪم
ﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﺧﻮدم ﺧﻮدﻣﻢ
ﻗﺒﻠﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﻮ آﻳﻨﻪ از ﺧﻮدت ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻦ
ﭘﺲ اﻳﻨﻮ ﺧﻮب ﮔﻮش ﻛﻦ

ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﻣﻨﻴﺎ اﻧﺮژﻳﻤﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻨﻴﺎ
دﻧﻴﺎ ﮔﻴﻤﻪ ﮔﻞ ﻳﺎ ﭘﻮﭼﻪ ﺗﻮ ﮔﻞ ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﻨﻴﺎ
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺖ ﻣﻨﻴﺎ دوﺳﺖ دارم ﺷﻤﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻴﺎ
ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎﻫﻤﻰ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻨﻰ ﺗﻮ ادم ﺳﻴﻒ ﻣﻨﻴﺎ
از ﺗﻮ ﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﺎ ﺧﻮﺑﻴﺎت ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺘﺎ
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﻢ اﺻﻠﺎ ﺑﺎﻳﺪم ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺗﻮرو ﺗﺮﺟﻴﺢ داد
از ﺗﻮ ﻳﻪ دوﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺘﺎ ﺧﺎرﺟﻢ ﻛﺮدی از ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴﺎ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوﺳﺘﺖ ﻛﻴﻪ ﻫﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻴﻤﻮ ﻣﻴﺨﻮام

ﺧﻮب ﻳﺎدﻣﻪ ﻛﻰ از اول ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ
ﺧﻮده واﻗﻌﻴﻤﻮ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻓﺎﻧﻮس ﺗﻮ راﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﺎﻣﻨﻪ
ﻣﻦ اﻳﻨﻮ ﺧﻮب ﻳﺎدﻣﻪ ﻛﻰ از اول ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ
ﺧﻮده واﻗﻌﻴﻤﻮ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ

ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺗﻮ راﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﺎﻣﻨﻪ

ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻤﻮن ﺑﺮﻧﺪس
ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪازﺻﺪ ﻳﻌﻨﻰ اون ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺗﻮی ﺳﺮم ﻫﺴﺖ
ﻳﻨﻰ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ دردﻧﺸﺖ آزاد ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﺳﺖ
ﻣﻴﻤﻮ ﻧﻮن ﻳﻨﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻳﻨﻰ اون ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺮم ﻫﺴﺖ
ﻣﻴﻢ و ﻧﻮن ﻳﻨﻰ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ واﺳﻪ ﺧﻮدم ﺑﺸﻢ آﻳﻨﻪ ﻋﺒﺮت
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﻣﻦ ﻗﺎب ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪم ﺑﻪ ﻟﻮل آپ ﺑﺮﺳﻢ
واﺳﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻳﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻠﺶ ﻛﺮد
رﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺗﺎﻳﻢ ﻟﺬت ﻳﻌﻨﻰ از ﺧﻮدم ﻳﻪ ﻟﺎﻳﮏ ﮔﺮﻓﺘﻢ

ﺧﻮب ﻳﺎدﻣﻪ ﻛﻰ از اول ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ
ﺧﻮده واﻗﻌﻴﻤﻮ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﻨﻪ
ﻓﺎﻧﻮس ﺗﻮ راﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﺎﻣﻨﻪ
ﻣﻦ اﻳﻨﻮ ﺧﻮب ﻳﺎدﻣﻪ ﻛﻰ از اول ﺑﺎﻫﺎم ﻣﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ
ﺧﻮده واﻗﻌﻴﻤﻮ دوﺳﺖ دارﻣﺶ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ

ﻛﻮه ﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺗﻮ راﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺑﺎﻣﻨﻪ
پخش آنلاین آهنگ امیر رادان - میم نون 0:00 / 0:00

آثار دیگر امیر رادان


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود