ام اس بی موزیک

دانلود آهنگ Imagine Dragons به نام Mouth Of The River

دانلود آهنگ Imagine Dragons به نام Mouth Of The River

تعداد بازدید: 1506

متن آهنگ Imagine Dragons - Mouth Of The River

متن و ترجمه آهنگ Imagine Dragons Mouth Of The River


On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
I wanna live a life like that
میخوام یه زندگی مثل اونو زندگی کنم
Live the life of the faithful one
یه زندگی پر از وفا
Wanna bow to the floor
می خوام خودمو رو زمین بندازم
With everybody else
به همراه هرکس دیگه ای
Wanna be someone
میخوام کسی باشم
I wanna make some love
میخوام عاشق بشم
I don't want no enemies
هیچ دشمنی نمی خوام
I was a curse of a man
من مصیبت یه مرد بودم
Always living life, living live
همیشه زنگی کردم، زندگی کروم
Living just to please
زندگی کردم تا خواهش کنم
Oh the Mouth of the River
اُ دهانه اون رود
And the wrath of the giver
و خشم اهداکننده
With the hands of a sinner
با دست یک گناهکار
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
And the wrath of the giver (woah)
و خشم اهدا کننده (ووواا)
With the hands of a sinner (woah)
همراه دست های یه گناه کار
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
Sick, oh, I'm alkaline
مریض من قلیایی ام
I'm always, "Keeping it to the basics"
من همیشه، "واسه اساس نگه میدارم"

I'm overboard, I'm self-destructive
من روی دریا من خود شکنم
And self-important
و خود بزرگ بینم
And I'm anxious
و من نگرانم
Oh, I'm self-assured
من مطمئن به نفسم
I'm nervous and I'm pacing
من مضطرب و در حال سرعت گرفتنم
Oh, I'm pacing
اوه در حال سرعت گرفتنم
Oh the Mouth of the River
اُ دهانه اون رود
And the wrath of the giver
و خشم اهداکننده
With the hands of a sinner
با دست یک گناهکار
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
And the wrath of the giver (woah)
و خشم اهدا کننده (ووواا)
With the hands of a sinner (woah)
همراه دست های یه گناه کار
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
(Mouth, mouth, Mouth of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, mouth, Mouth of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, Mouth of the River, river, river)
(دهانه، دهانه، دهانه اون رود، رود، رود)
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
(Mouth, mouth, Mouth of the River) River
(دهانه، دهانه، دهانه ی رود) رود
(Mouth, mouth, mouth, Mouth of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, Mouth of the River, river, river) River
(دهانه، دهانه، دهانه ی رود، رود، رود) رود
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
And I am going out there
و دارم از اون جا خارج میشم
Oh, I am going out there
اوه، دارم از اون جا خارج میشم
I am going out there
دارم از اون جا خارج میشم
Oh, I am going out there
اوه، دارم از اون جا خارج میشم
I am going out there
دارم از اون جا خارج میشم
Oh, I
اوه، من
Oh the Mouth of the River
اُ دهانه اون رود

And the wrath of the giver
و خشم اهداکننده
With the hands of a sinner
با دست یک گناهکار
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
Oh the Mouth of the River (woah)
اُ دهانه اون رود (ووواا)
And the wrath of the giver (woah)
و خشم اهدا کننده (ووواا)
With the hands of a sinner (woah)
همراه دست های یه گناه کار
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
(Mouth, mouth, Mouth
of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, mouth
Mouth of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, Mouth of the
River, river, river)
(دهانه، دهانه، دهانه اون رود، رود، رود)
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
(Mouth, mouth, Mouth
of the River) River
(دهانه، دهانه، دهانه ی رود) رود
(Mouth, mouth, mouth
Mouth of the River)
(دهانه، دهانه، دهانه، دهانه اون رود)
(Mouth, mouth, Mouth of the
River, river, river) River
(دهانه، دهانه، دهانه ی رود، رود، رود) رود
On the Mouth of the River
در دهانه اون رود
پخش آنلاین آهنگ Imagine Dragons - Mouth Of The River 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine Dragons


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود