ام اس بی موزیک

دانلود ریمیکس Imagine به نام Dragons Believer

دانلود ریمیکس Imagine به نام Dragons Believer

تعداد بازدید: 3826

متن آهنگ Imagine - Dragons Believer

متن و ترجمه آهنگ Imagine Dragons Believer


First things first
اول از همه ( در اولین درجه)
I’ma say all the words inside my head
میخوام ھﺮ ﭼﯽ ﺗﻮی ذھﻨﻢ ھﺴﺖ رو ﺑﮕﻢ
I’m fired up and tired of the
way that things have been
من از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ داره ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻢ
The way that things have been
از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ دراه ﻣﯽ اﻓﺘﻪ (ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮه)
Second thing second
در درجه دوم ( نکته ی دوم)
Don’t you tell me what
you think that I can be
بهم ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ
I’m the one at the sail
I’m the master of my sea
من بهترین درﯾﺎ ﻧﻮرد ھﺴﺘﻢ،ﻦﻣﭘﺎدﺷﺎه درﯾﺎی ﺧﻮدم ھﺴﺘﻢ
The master of my sea
پادشاه دریای خودم
I was broken from a young age
من از ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ام
Taking my sulking to the masses
خشم و اﺧﻤﻢ را روی ھﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ام
…Writing my poems for the few
برای ﻋﺪه ی ﮐﻤﯽ ﺷﻌﺮ ھﺎﯾﻢ را ﺳﺮوده ام…
That looked at me took to me
shook to me, feeling me
که به ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮدن
دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻦ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارم ﻣﯿﺪادن، درﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮدن
Singing from heart ache from the pain
از رنج ﻗﻠﺒﻢ و از درد ﺧﻮﻧﺪم
Take up my message from the veins
پیامم رو از درون رگ ھﺎﯾﻢﯿﺑﺮون ﮐﺸﯿﺪم
Speaking my lesson from the brain
آموخته ھﺎﯾﻢ را از درون ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
Seeing the beauty through the…
و زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ در…
(در ادامه خواننده میگه درد و این یعنی زیبایی و در درد میبینه)
Pain
درد!
You made me a
you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد!
You break me down, you build me up
believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
(موضوع کلی آھﻨﮓ در خصوص درد و رنجی هست
که انسان و قوی تر میکنه و ایمانش رو بالاتر میبره )
Pain
درد
I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
(یعنی میگذاره تا درد ها به سمتش بیان و
اونو قوی تر کنن و اون بیشتر ایمان داشته باشه)
My life, my love, my drive
it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
(drive به معنای قدرتی هست که ماشین و به حرکت در میاره
و اینجا در مورد فرد به کار برده شده و معنی نیرو رو میده)
You made me a
you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Third things third
در درﺟﻪ ﺳﻮم:
Send a prayer to the ones up above
برای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اون ﺑﺎﻻ هست دعا فرستادم و شکرش کردم
All the hate that you’ve heard has
turned your spirit to a dove
تمام ﺣﺮف ھﺎی ﺗﻨﻔﺮ آﻣﯿﺰی
ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه ای روح ﺗﻮ را ﺑﻪ آراﻣﺶ رﺳﺎﻧﺪه ﺳﺖ
Your spirit up above
روح ﺗﻮ ﺑﻪ اوج رﻓﺘﻪ ﺳﺖ
I was choking in the crowd
تو این ﺷﻠﻮﻏﯽ ھﺎ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﺪم
Living my brain up in the cloud
ذهنم ﮐﻪ ﺗﻮی اﺑﺮ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮد
Falling like ashes to the ground
مثل ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ زمین ﻧﺸﺴﺖ
(Brain in cloud یا head in cloud ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮ
اوج ﺑﻮدن ھﺴﺖ به معنایﺧﺎرج
از دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داره ھﺴﺖ)
Hoping my feelings, they would drown
امیدوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ
But they never did
ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ
Inhibited, limited
مهار ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ
Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته شدن و مثل باران باریدن
It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…
Pain
درد
You made me a
you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
You break me down
you build me up
believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
I let the bullets fly, let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ (ﺷﮑﻠﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪ)
و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
My life, my love
my drive, it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
You made me a
you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Last things last
در دردﺟﻪ اﺧﺮ
By the grace of the fire and the flames
به لطف آﺗﺶ و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ
You’re the face of the future
the blood in my veins
تو چهرهای از آﯾﻨﺪه ای، ﺧﻮن درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ
The blood in my veins
خون درون رگ ھﺎی ﻣﻨﯽ
But they never did
ever lived, ebbing and flowing
اما اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺸﺪ
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮﻧﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و روان ﺷﺪﻧﺪ
Inhibited, limited
مهار و ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ
Till it broke open and it rained down
تا اینکه شکسته سدن و مثل باران باریدند
It rained down, like…
و ﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ…
Pain
درد
You made me a, you made
me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
You break me down
you build me up
believer, believer
تو من رو در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ و تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
Pain
درد
I let the bullets fly
let them rain
اجازه ﻣﯿﺪه ﮔﻠﻮﻟﻪ ھﺎ ﭘﺮواز ﮐﻨﻦ و (ﻣﺜﻞ ﺑﺎران) ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺎرﻧﺪ
My life, my love, my drive
it came from… Pain
زندگی و ﻋﺸﻖ و اﻧﮕﯿﺰه ام از درد ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
You made me a
you made me a believer, believer
تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ ، تو از ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﯽ
پخش آنلاین آهنگ Imagine - Dragons Believer 0:00 / 0:00

آثار دیگر Imagine


مشاهده همه
فرم ارسال نظر
نظر شما بعد از تایید نمایش داده می شود